OBSŁUGA SPÓŁEKZARZĄDZANIE KRYZYSOWE RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃUPADŁOŚCI I LIKWIDACJE

KUPNO/SPRZEDAŻ SPÓŁEK


OBSŁUGA SPÓŁEK

Nasze doświadczenie w ramach prawa korporacyjnego obejmuje pełną obsługę prawną w zakresie zakładania spółek, ich przekształceń i reorganizacji, w tym przejęć, podziałów i połączeń, jak również likwidacji i upadłości oraz postępowania naprawczego. Pomagamy tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia, a także je likwidować. Doradzamy także przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych czy holdingów.

Oferujemy Państwu:
- zakładanie każdego rodzaju spółek począwszy od aktu założycielskiego po rejestrację,
- przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju, w tym sporządzanie niezbędnych uchwał wymaganych umową/statutem spółki oraz bieżące doradztwo i koordynacja procesu przekształcenia,
- negocjacje umów między wspólnikami lub akcjonariuszami tak na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowania w ramach np. umów inwestycyjnych z zainteresowanymi inwestorami,
- reorganizacja wewnętrzna spółek, w tym doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek kapitałowych, zmiany w kapitale zakładowym i kapitałach rezerwowym i zapasowym,
- połączenia i podziały spółek, w tym przeprowadzenie analizy prawnej, przygotowanie optymalnego wariantu połączenia/podziału, pomoc prawna w ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, przygotowanie wszystkich niezbędnych uchwał, reprezentacja przed sądem rejestrowym,
- pomoc prawna przy przejęciach spółek, bądź to przez połączenie, bądź przez nabycie udziałów lub akcji lub podwyższenie kapitału zakładowego,
- zabezpieczamy interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewniamy instrumenty prawne pozwalające na wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczamy wierzytelności naszych Klientów,
- doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych i naprawczych, w tym pomoc w opracowaniu planów naprawczych i propozycji układu z wierzycielami, przygotowanie wszelkich dokumentów sądowych i reprezentacja przed sądem upadłościowym.